Cookiebeleid

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van de vennootschap onder firma Jak Design. (hierna: ’Jak Design’). In deze verklaring verschaft Jak Design informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening en websites van Jak Design. Persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt om overeenkomsten met betrokkenen te kunnen uitvoeren.
Jak Design gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Jak Design is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in december 2022. Bij wijzigingen wordt de nieuwe privacyverklaring op deze pagina gepubliceerd.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Jak Design verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, producten en het bezoeken van onze website.
Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan Jak Design verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen.
Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy verklaring van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Jak Design, kantoorhoudend te (9727 AJ) Groningen aan de Peizerweg 97 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81897138 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?

Jak Design verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die u zelf aan Jak Design verstrekt. U verstrekt de persoonsgegevens bij het aanmaken van een account en bij het gebruiken van onze website. Persoonsgegevens worden ook verwerkt om te voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen en in het kader van marketing- en communicatieactiviteiten.
U bent nooit verplicht om persoonsgegevens aan Jak Design te verstrekken. Echter, indien bepaalde persoonsgegevens niet aan ons worden verstrekt, dan kunt u wellicht niet optimaal gebruik maken van onze diensten. Onderstaand kunt u lezen welke persoonsgegevens Jak Design van u verwerkt.

Contactformulier

Bij Jak Design is het mogelijk om via het contactformulier contact met ons op te nemen. Bij het invullen van het contactformulier worden (persoons)gegevens verwerkt Jak Design verwerkt de volgende (persoons)gegevens:
Voor- en achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Inhoud van het bericht waarin persoonsgegevens kunnen worden verwerkt.

Bovenstaande gegevens heeft Jak Design nodig om contact met u op te nemen in het kader van de dienstverlening van Jak Design.

Afspraak maken

Bij Jak Design is het mogelijk om direct online een afspraak met ons te maken via de knop ‘start nu’. Bij het invullen van het formulier worden (persoons)gegevens verwerkt Jak Design verwerkt de volgende (persoons)gegevens:
Telefoonnummer;
E-mailadres.

Bovenstaande gegevens heeft Jak Design nodig om contact met u op te nemen in het kader van de dienstverlening van Jak Design.

Surf- en clickgedrag op de website

Binnen de website en/of het systeem van Jak Design worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting alsmede de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en/of gebruikers. Aan de hand van deze gegevens kan Jak Design de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en/of gebruikers afstemmen. Deze persoonsgegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd verwerkt. Wij verzamelen onder andere de volgende gegevens:
IP-adres;
Surf- en clickgedrag;
Cookies;
Algemene bezoekgegevens, zoals de meeste bezochte pagina’s.

Voor meer informatie over cookies verwijst Jak Design graag naar onderstaande uitleg over cookies.

Nieuwsbrief

Indien u daar toestemming voor hebt gegeven verwerkt Jak Design uw naam en e-mailadres om u een nieuwsbrief toe te zenden. Deze nieuwsbrief wordt u toegezonden zolang u daar prijs op stelt. In elke e-mail kunt u aangeven dat u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen. De toestemming kunt u op elk moment intrekken.

Op grond van welke grondslag verwerkt Jak Design uw persoonsgegevens?
Jak Design verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
wettelijke verplichting;
uitvoering van een overeenkomst;
verkregen toestemming van betrokkene(n);
gerechtvaardigd belang;

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Jak Design bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Jak Design hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Jak Design gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Jak Design in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jak Design deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van bepaalde technische werkzaamheden, de verzending van bestellingen en het verzenden van e-mails namens en in opdracht van Jak Design, zoals een IT-leverancier.
Daarnaast kan Jak Design persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Met de derde partij die namens en in opdracht van Jak Design uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Jak Design zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte, behalve wanneer die derde partij passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens biedt. Jak Design geeft onder andere persoonsgegevens door aan: Google en hostingproviders. Jak Design zal uw persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen of leasen aan derden. Ook maakt Jak Design geen gebruik van profiling of automatische besluitvorming.

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van (functionele, analytische en tracking) cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon.
In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.
Uitsluitend indien u daarvoor toestemming geeft, plaatst Jak Design niet-essentiële cookies op uw computer. Deze cookies kunnen gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt en in het kader van het tonen van gepersonaliseerde advertenties en remarketing.
Voor de cookies die derden plaatsen voor advertentiedoeleinden, verwijzen wij je graag naar de privacy verklaringen op de websites van deze partijen. Omdat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, raden wij je aan deze privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen.

Google Analystics

Jak Design maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief onze Adwords-Advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn en hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen wordt uitsluitend geanonimiseerd verwerkt. Het is mogelijk dat de gegevens die worden verwerkt worden overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die mogelijk in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacy beleid van Google nalezen en hiernaast het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Facebook Pixel

Via onze website kunnen cookies geplaatst worden van het Amerikaanse bedrijf Facebook. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor remarketingcampagnes.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Facebook niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Facebook diensten. Er worden uitsluitend cookies geplaatst voor marketingdoeleinden indien u daarvoor toestemming hebt gegeven.

LinkedIn Insight

Via onze website kunnen cookies geplaatst worden van het Amerikaanse bedrijf LinkedIn. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor remarketingcampagnes.
Jak Design heeft LinkedIn niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere LinkedIn diensten. Er worden uitsluitend cookies geplaatst voor marketingdoeleinden indien u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Cookie Law Info

Via onze website kunnen cookies worden geplaatst van Cookie Law Info. Wij gebruiken deze cookies om onder andere de toestemming van de bezoekers voor de cookies op te slaan. Jak Design heeft Cookie Law Info niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten van Cookie Law Info.

Hotjar

Jak Design maakt op de website mogelijk gebruik van de diensten van Hotjar. Deze service geeft ons inzicht in de manier waarop gebruikers over onze website navigeren. Ze zorgen dus voor een analyse en feedback van de website op basis van het bezoek van de website bezoekers. Op deze manier is het mogelijk om de website aan te passen naar de wens van de bezoekers.

Doorgifte buiten de EU

Indien Jak Design besluit om uw persoonsgegevens door te geven aan instanties buiten de Europese Economische Ruimte, dan zal Jak Design passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Rechten van betrokkenen

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft tevens het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U ontvangt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Jak Design aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de wettelijke administratieplicht in het kader van de wet- en regelgeving omtrent belastingen.
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens:

Jak Design
info@jakdesign.nl
085 – 004 1711
Wij helpen bedrijven succes te boeken met digitale maatwerk oplossingen en het verbeteren van de customer experience en online aanwezigheid.
Contactgegevens
KvK: 81897138
BTW: NL862261594B01
© 2024 Jak Design | Strategisch webdesign Groningen | Privacy & AVG | Algemene voorwaarden | Sitemap